Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Bài 19 - Ngài Tôn-thất Truyền và Bản Tôn-thất Phả Hệ 7, Phòng 19, Chi I, Đệ I Thế.


Bản Tôn-thất Phả Hệ 7 - Phòng 19 Chi I (Trích từ bản Tôn-thất phả hệ của Chi 4, Thừa Lưu - Nước Ngọt)và bản viết theo trí nhớ của ông bác Tôn-thất Chi).
Cuộc dâu-bể, đổi thay làm mất mát. Phả hệ chi I, không còn. Thu lượm, chắp nối, để biên soạn.
Đệ IV Thế: Tôn-thất Truyền


Trích từ bản Tôn-thất phả Hệ 7 - Phòng 19 của Chi IV.
皇 十 九 子 該 寄 徳 侯 諡 剛 断 贈 掌 奇 事 郡 公 諸 防 (房)
Hoàng Thập Cửu Tử Cai Kí Truyền Đức Hầu Thụy Cương Đoán Tặng Chưởng Kì Sự Truyền Quận Công Chư Phòng
第 一 世
Đệ Nhất Hệ
尊 室 傳
Tôn-thất Truyền

掌 衞 諡 剛 断 郡 公
Chưởng Vệ Truyền Thụy Cương Đoán Quận Công
孝 明 皇 帝 第十九子母 接 嬪 萤 氏 缘 生 年 月 日 - 失 詳 -- 該 - 傅 徳 侯 贈 特 --
Hiếu Minh Hoàng Đế Đệ Thập Cửu Tử, Mẫu Tiếp Tần  Huỳnh Thị Duyên, Sanh Niên Nguyệt Nhật - Thất Tường -- Cai - Phó Đức Hầu Tặng Đặc --
大 将 軍 锦 衣 衛 傅 郡 公 --- 正月 礽 一 日
Đại Tướng Quân Cẩm Y Vệ Phó Quận Công --- Chính Nguyệt Nhưng Nhất Nhật
夫 省 香 水 縣 珠 渚 - 地 分 - 曰 朱 礼 桧
Phu Tỉnh Hương Thủy Huyện Châu Chử - Địa Phận - Viết Chu Lễ Cối

正 室
Chánh Thất
郡 氏 諱 玉 庄
Nguyễn Quận Thị Húy Ngọc Trang
生 年 月 日 -- 俱 失 詳 年 - 十 一 月 二 十 日 卒
Sanh Niên Nguyệt Nhật -- Câu Thất Tường Niên - Thập Nhất Nguyệt Nhị Thập Nhật Tuất (Tử)
生 下
Sanh Hạ
五 子
Ngũ Tử
二 女
Nhị Nữ
尊 室 倕
Tôn-thất Thùy

尊 室 佑
Tôn-thất Hựu
尊 室 偕
Tôn-thất Giai
尊 室
Tôn-thất -
尊 室 儀
Tôn-thất Nghi
尊 女 氏 玉 珠
Tôn nữ thị Ngọc Châu
尊 女 氏 玉 瓊
Tôn nữ thị Ngọc Quỳnh


Trích từ bản viết tay của bác Tôn-thất Chi.
Đệ Nhất Thế
Ngài Hoàng, Thập Cửu Tử, Tôn-thất Truyền
Chức Cai Cơ Truyền Đức Hầu Thủy Lương Doan Tặng Chưởng Cơ Sự Truyền Quận Công Chư Phòng.
Chưởng Vệ Truyền Thụy Cương Đoạn Quận Công Hầu Tặng Dặc lần Khai Phủ Phu Quốc Đại Tướng Quân Cẩm Y Vệ Chưởng Vệ Truyền Quận Công.
Chết ngày mồng 1 tháng giêng. Mộ phần tại làng Châu Chữ, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. địa phận tạc danh Hói Châu ỷ (Châu Ê), gần lăng vua Khải Định.
Chánh Thất: Nguyễn thị Ngọc Trang, sinh năm tháng ngày không rõ. Chết ngày 20, 11. Táng không rõ.
Sanh hạ:
5 con trai :
Tôn-thất Thùy
Tôn-thất Hưu
Tôn-thất Đại
Tôn-thất Sung
Tôn-thất Nghi

2 con gái:
Tôn nữ thị Ngọc Châu
Tôn nữ thị Ngọc Quỳnh


Liên Kết :
Phần Mộ Ngài Tôn-thất Truyền.